CS Sanem 1 (Senior M)

Members

Yannis Braganca
Yannis Braganca
Gilles  Olinger
Gilles Olinger
Brian  Lobo
Brian Lobo
Elvedin Muhovic
Elvedin Muhovic
Valetin Targon
Valetin Targon
Wilson Peprah
Wilson Peprah
Christopher Ribeiro
Christopher Ribeiro
Ilhan Skenderovic
Ilhan Skenderovic
Telmo Camacho
Telmo Camacho
Joe Rota
Joe Rota
Bruno Batista
Bruno Batista
Paulo Da Costa
Paulo Da Costa
Danielson Da Veiga
Danielson Da Veiga
Youri Coutin
Youri Coutin
Filou Lebresne
Filou Lebresne
Elias Bouazza
Elias Bouazza
Ismael Vieira
Ismael Vieira
Edgar Tavares
Edgar Tavares
Philippe Neves
Philippe Neves
Andre Maltez
Andre Maltez
Julien Tiberi
Julien Tiberi
Danilio Marcelino
Danilio Marcelino
Moreno Fabbro
Moreno Fabbro
Seb Benchergui
Seb Benchergui
Garry Balsas
Garry Balsas
Emanuel Valentim
Emanuel Valentim
Patrick   Oliveira
Patrick Oliveira