Präparatioun

Präparatioun

!!!! De Match géint den Fc Canach gëtt den Owend zu Suessem gespillt
a net zu Canach!!!

Ustouss 20:00 AuerPräparatioun vun eiser 1ter Ekipp an engem Iwwerbléck 

Rappel: les matchs sont organisés selon les règles des évènements covid-check.