Optakt vum Träining Entente Suessem-Mondercange bei de Cadets

Optakt vum Träining Entente Suessem-Mondercange bei de Cadets