Nowuess  beim CS Suessem

Nowuess beim CS Suessem

Den CS Suessem huet Nowuess kritt, a wat fir e Nowuess, dann loossen mir si elo nach e bësschen a Rou a waarden bis si hir éischten Lizenz ufroen däerfen