DERBYTIME

DERBYTIME

DERBYTIME 
 
Den Owend spillen eis Seniors 1 am Gemengenderby géint eisen Noper vu Bieles. Ustouss ass um 19:30 zu Bieles. Kommt alleguer eis Jongen vir dëse ganz wichtege Match ënnerstëtzen.