Belvaux-Sanem

Belvaux-Sanem

Haut spillen eis Senior 1 an der Finale vun der Coupe Camille Kremer geint Bieles. Ustouss ass um 18:00 zu Bieles.