Gewënner Kannerfuesbal


10 February 2023

Gewënner vun der Tombola vum 1ten Kannerfuesbal vun der Jugendkommissioun CS Suessem
 
N°  0034   100.-€
N°  1800     75.-€
N°  0522     50.-€
 
Präisser kennen bei der Jugendkommissioun um Terrain zu Suessem mat virweisen vum Entréesticket ewech geholl gin.